Členství

 • Členství ve Svazu je dobrovolné.
 • Členové Svazu jsou řádní, nezletilí a čestní.
 • Za řádného člena Svazu může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky starší 18-ti let.
 • Za nezletilého člena Svazu může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky ve věku od 8 do 18 let věku. Mládež je organizovaná ve dvou věkových kategoriích, od 8 do 15 let v zájmových kroužcích a od 16 do 18 let na školeních v místní organizaci.
 • Získání členství :
  • o přijetí za člena Svazu rozhoduje výbor místní organizace na základě písemné přihlášky
  • přijetím přihlášky, absolvováním školení, zaplacením zápisného a členského příspěvku se stává členem Moravského rybářského svazu
 • Člen může být organizován jen v jedné místní organizaci
 • Řádní členové mají právo :
  • účastnit se členských schůzí
  • volit a být voleni do orgánu Svazu
  • účastnit se podniků a akcí pořádaných Svazem
 • Řádní členové mají povinnosti :
  • dodržovat všeobecně závazné předpisy o rybářství
  • řídit se Stanovami a plnit povinnosti uložené orgány Svazu
  • při lovu ryb mít u sebe státní rybářský lístek, povolenku k rybolovu a přehled o úlovcích nebo záznam o docházce k vodě, jakož i členskou legitimaci a kontrolnímu orgánu je na požádání předložit
  • dbát o zvýšenou ochranu životního prostředí
  • zúčastnit se členských schůzí, školení a různých výchovných akcí
  • platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku
 • Podmínky pro vydání povolenky k rybolovu :
  • uhrazený členský příspěvek
  • platný rybářský lístek
  • řádně vyplněný a včas odevzdaný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků, a to pro každou vydanou povolenku